Regulamin kiermaszu 2023

Home / Regulamin kiermaszu 2023

Regulamin kiermaszu bożonarodzeniowego, 2023

Centrum Handlowe Feeria

 1. Organizatorem Kiermaszu jest Galeria Piast Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Kombatantów 30, 66-400, zwana dalej
 2. Kiermasz odbędzie się w dniach 15-17 grudnia 2023 r. w godz. 10:00 – 19:00 (z możliwością przedłużenia do godziny 21) w Centrum Handlowym „Feeria”.
 3. Celem Kiermaszu jest promowanie produktów lokalnych, wyrobów rękodzielniczych, rzemieślniczych oraz podtrzymywanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej społeczności.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie udziału do 10 grudnia 2023 r. przez wypełnienie Zgłoszenia Wystawcy oraz zapłata do 14 grudnia 2023 r. kosztów uczestnictwa, które wynoszą 113,82 zł netto + podatek VAT za stoisko bez energii elektrycznej lub 200 zł netto + podatek VAT za stoisko z dostępem do energii elektrycznej.
 5. W Kiermaszu mogą wziąć udział stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które mogą legalnie sprzedawać swoje towary.
 6. Podczas kiermaszu dozwolona jest sprzedaż artykułów spożywczych i niespożywczych, m.in.: wyrobów cukierniczych, wypieków świątecznych, bakalii, słodyczy, ozdób świątecznych, pamiątek, rękodzieła, ceramiki artystycznej, wyrobów regionalnych, stroików, choinek, usług gastronomicznych, alkoholi.
 7. Organizator Kiermaszu zobowiązuje Wystawcę do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Sprzątanie stoiska i usuwanie odpadów należy do obowiązków Wystawcy.
 8. Wystawca zabierze ze sobą swoje odpady lub usunie je posegregowane na 5 frakcji do śmietnika Organizatora za ryczałtową opłatą 30 zł. Organizator udostępni swój śmietnik do usuwania odpadów przez Wystawcę codziennie od godziny 20:00 do 21:00. Odpady nieposegregowane nie będą mogły być usunięte do śmietnika Organizatora.
 9. Wystawca będzie przestrzegać poleceń wydawanych przez Organizatora oraz pracowników ochrony CH „Feeria”. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego COVID-19 i oświadcza, że znane mu są wymogi sanitarne przewidziane w przepisach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
 10. Wystawca zobowiązany jest otworzyć swoje stoisko o godzinie 12 i oferować swoje produkty do godziny 20.
 11. Wystawca zgłosi Organizatorowi zapotrzebowanie na dostęp do energii elektrycznej nie później niż 14 dni przed otwarciem kiermaszu.
 12. Moc podłączonych urządzeń nie może przekroczyć 2000 W.
 13. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 14. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanych towarów.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody lub ubytki w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub przez Wystawcę;
 • za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie energii elektrycznej.
 1. O wystąpieniu szkody Wystawca zobowiązany jest powiadomić Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Podczas trwania kiermaszu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, wnoszenia na teren CH „Feeria” substancji chemicznych, łatwopalnych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść.
 3. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 722 01 09. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie CH Feeria . Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Kiermaszu Świątecznego bez podania przyczyny.

 

Zgłoszenie Wystawcy (skanuj kod)